Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. 

Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od podmiotu, który zawarł z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Sebastian Kotow, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow, ul. Mokotowska 59, 00-542 Warszawa, NIP 6331883083, Mail: dane_osobowe@IoBD.org.uk.

Jakie dane przetwarzamy?
Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe;
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow (np. o usługach Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow,
 • w celu wykonania umowy zawartej z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow,
 • w celach marketingowych produktów i usług Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow,

 jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym Administratorem danych osobowych?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem: dane_osobowe@IoBD.org.uk

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

zawarcie i wykonanie umowy z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow (np. wystawienie faktury),
prawnie uzasadniony interes Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow współpracuje („Partnerzy Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow i jakie mogą być podnoszone wobec Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotow na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), a także korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).